Alcatel-Lucent Enterprise tham gia Liên hiệp quốc toàn cầu

Paris, Pháp – Ngày 18 tháng 12 năm 2019


ALE vui mừng thông báo rằng công ty đã tham gia sáng kiến ​​Global Compact của Liên Hợp Quốc (UN) – một nền tảng lãnh đạo tự nguyện để phát triển, thực hiện và tiết lộ các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) là một phần của định nghĩa ALE là một công ty. Đạo đức kinh doanh, tính toàn vẹn, tính bền vững và các cam kết tuân thủ được ghi lại trong Quy tắc ứng xử của Alcatel-Lucent Enterprise (ALECC) và được liên kết chặt chẽ với các mục tiêu đã nêu trong sáng kiến Global Compact của Liên Hợp Quốc.

Carla Haag, Trưởng Văn phòng Điều hành, lãnh đạo CSR và chịu trách nhiệm quản lý việc thực hiện chương trình, báo cáo và cải tiến của Alcatel-Lucent Enterprise, phù hợp với cam kết của công ty.

“Chúng tôi tin rằng giám sát tác động xã hội và môi trường các hoạt động kinh doanh của chúng tôi và làm phong phú cộng đồng địa phương và toàn cầu của chúng tôi là trách nhiệm thiết yếu để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của chúng tôi và là cơ sở cho sự phát triển bền vững của chúng tôi.” – Jack Chen, CEO của ALE giải thích.

Global Compact của Liên Hợp Quốc là lời kêu gọi các công ty sắp xếp các hoạt động và chiến lược của họ với mười nguyên tắc được chấp nhận phổ biến trong các lĩnh vực nhân quyền, lao động, môi trường và chống tham nhũng, và hành động để hỗ trợ các mục tiêu và vấn đề của Liên Hợp Quốc thể hiện trong Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs).

Là người tham gia sáng kiến, ALE sẽ sớm cập nhật hồ sơ của mình trên trang web của Global Compact của Liên Hợp Quốc để giới thiệu tiến trình. Với thông báo này, ALE tự hào gia nhập hàng ngàn công ty khác trên toàn cầu, những người cam kết thực hiện hành động kinh doanh có trách nhiệm để giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

The message will be closed after 20 s